لطفا فقط نام دامنه خود را بدون پسوند یا پیشوند وارد نمایید.لطفا کارکترهایی که در تصویر زیر مشاهده میکنید وارد نمایید.

captcha

لیست و قیمت دامنه

لیست دامنه های TLD مدت زمان ثبت ثبت انتقال تمدید
.com 1 155,000تومان 155,000تومان 155,000تومان
.ir 1 13,000تومان 0تومان 13,000تومان
.net 1 178,000تومان 178,000تومان 178,000تومان
.pro 1 140,000تومان 140,000تومان 140,000تومان
.org 1 190,000تومان 190,000تومان 190,000تومان
.co 1 420,000تومان 420,000تومان 420,000تومان
.biz 1 158,000تومان 158,000تومان 158,000تومان
.info 1 190,000تومان 190,000تومان 190,000تومان
.tel 1 68,000تومان 68,000تومان 68,000تومان
.tv 1 95,000تومان 0تومان 96,000تومان
.bz 1 86,000تومان 0تومان 86,000تومان
.me 1 105,000تومان 0تومان 105,000تومان
.cc 1 86,000تومان 0تومان 86,000تومان
.us 1 65,000تومان 0تومان 65,000تومان
.in 1 45,000تومان 45,000تومان 45,000تومان
.ws 1 85,000تومان 0تومان 85,000تومان
.sx 1 140,000تومان 0تومان 140,000تومان
.asia 1 60,000تومان 60,000تومان 60,000تومان
.mobi 1 75,000تومان 75,000تومان 75,000تومان
.name 1 45,000تومان 45,000تومان 45,000تومان
.de 1 45,000تومان 0تومان 45,000تومان
.uk 1 45,000تومان 45,000تومان 45,000تومان
.eu 1 45,000تومان 45,000تومان 45,000تومان
.ru 1 45,000تومان 45,000تومان 45,000تومان
.fr 1 67,000تومان 0تومان 67,000تومان
.it 1 67,000تومان 0تومان 67,000تومان
.pm 1 67,000تومان 0تومان 67,000تومان
.re 1 67,000تومان 0تومان 67,000تومان
.tf 1 67,000تومان 0تومان 67,000تومان
.wf 1 67,000تومان 0تومان 67,000تومان
.site 1 110,000تومان 0تومان 110,000تومان
.online 1 136,000تومان 0تومان 136,000تومان
.click 1 35,000تومان 0تومان 35,000تومان
.wiki 1 94,000تومان 0تومان 94,000تومان
.tech 1 190,000تومان 0تومان 190,000تومان
.love 1 110,000تومان 0تومان 110,000تومان
.photo 1 110,000تومان 0تومان 110,000تومان
.website 1 79,000تومان 0تومان 79,000تومان
.hosting 1 110,000تومان 0تومان 110,000تومان
.design 1 178,000تومان 0تومان 178,000تومان
.gift 1 74,000تومان 0تومان 74,000تومان
.help 1 75,000تومان 0تومان 75,000تومان
.press 1 235,000تومان 0تومان 235,000تومان
.am 1 450,000تومان 0تومان 450,000تومان
.blue 1 56,000تومان 0تومان 56,000تومان
.black 1 165,000تومان 0تومان 165,000تومان
.green 1 275,000تومان 0تومان 275,000تومان
.red 1 56,000تومان 0تومان 56,000تومان
.pink 1 56,000تومان 0تومان 56,000تومان
.college 1 245,000تومان 0تومان 245,000تومان
.flowers 1 100,000تومان 0تومان 100,000تومان
.link 1 40,000تومان 0تومان 40,000تومان
.space 1 45,000تومان 45,000تومان 45,000تومان
.xyz 1 46,000تومان 0تومان 46,000تومان
.rocks 1 45,000تومان 0تومان 45,000تومان
.ninja 1 68,000تومان 0تومان 68,000تومان
.guitars 1 110,000تومان 0تومان 110,000تومان
.hiphop 1 75,000تومان 0تومان 75,000تومان
.fans 1 275,000تومان 0تومان 275,000تومان
.christmas 1 110,000تومان 0تومان 110,000تومان
.blackfriday 1 145,000تومان 0تومان 145,000تومان
.audio 1 52,000تومان 0تومان 52,000تومان
.adult 1 319,000تومان 0تومان 319,000تومان
.rest 1 140,000تومان 0تومان 140,000تومان
.republican 1 110,000تومان 0تومان 110,000تومان
.property 1 110,000تومان 0تومان 110,000تومان
.lol 1 110,000تومان 0تومان 110,000تومان
.pics 1 76,000تومان 0تومان 76,000تومان
.club 1 65,000تومان 0تومان 65,000تومان
.ch 1 64,000تومان 0تومان 64,000تومان